Stanovy Spolku ArtUš

Spolek ArtUš

Občanské sdružení ArtUš, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu §3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

 

STANOVY SPOLKU

 

Článek I.

 

Název a sídlo

 

Spolek ArtUš (dále jen „spolek“) se sídlem v Základní umělecké škole, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, Riegrova 181/5, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

 

Článek II.

Účel spolku

Účelem spolku je podpora výchovně vzdělávací činnosti ZUŠ Kralupy nad Vltavou.

 

 

Článek III.

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II coby společného zájmu jeho členů.

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. materiální podpory výchovně vzdělávací činnosti školy,
 2. spolupráce s dalšími tuzemskými i zahraničními školami,
 3. vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních, poznávacích, zahraničních a jiných aktivit, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti příspěvková organizace Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník,
 4. získávání darů a dotací od fyzických i právnických osob,
 5. peněžního i nepeněžního plnění, které je poskytováno žákům a zaměstnancům školy, případně třetím osobám k uskutečnění výše uvedených cílů.

 

 

Článek IV.

 

Vedlejší činnost spolku

 

Vedlejší činností spolku je:

 1. drobný prodej, nákup a prodej notového materiálu a učebnic,
 2. získávání finančních prostředků ze vstupného za pořádání kulturních, společenských a charitativních akcí
 3. získávání finančních prostředků z činností dle živnostenského listu spolku

 

Získané finanční prostředky budou použity k naplňování účelu spolku popsaného v čl. II, a v čl. III.

 

Článek IV.

 

Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku nebo členskou schůzí na svém nejbližším zasedání.
 2. Člen spolku má právo:
 3. a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 4. b) volit a být volen do orgánů spolku,
 5. c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 6. d) podílet se na praktické činnosti spolku,
 7. e) být informován o činnosti, hospodaření a výsledcích hospodaření spolku.
 8. Člen spolku má povinnost:
 9. a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
 10. b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a podílet se na plnění cílů spolku,
 11. c) účastnit se jednání orgánů spolku.
 12. Členství ve spolku zaniká:
 13. a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
 14. b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
 15. c) vyloučením člena členskou schůzí, nebo pokud člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 16. d) zánikem spolku

 

Článek V.

 

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. a) členská schůze
 2. b) výbor
 3. c) kontrolní orgán – revizor

 

Článek VI.

 

Členská schůze

 

 1.   Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 1. a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 2. b) volí členy výboru, revizní komise a odvolává je,
 3. c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok a roční uzávěrku hospodaření,
 4. d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
 5. e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
 6. f) rozhoduje o zániku spolku.
  1. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
  2. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce mimořádnou členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informace o konání členské schůze zasílá výbor písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, a to nejpozději 20 dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejméně deset dní před konáním členské schůze předkládá výbor návrhy materiálů, které jsou nutné ke schválení.
  3. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
  4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny.
  5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
  6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Článek VII.

 

Výbor spolku

 

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku.
 2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Člen výboru nemůže být současně členem kontrolního orgánu.
 3. Členové výboru jsou voleni na období tří let výroční členskou schůzí. Opětovná volba není vyloučena.
 4. Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období.
 5. Zvolení členové výboru zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda výboru je zároveň i předsedou spolku.
 6. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným spolku. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl. Předseda výboru je povinen o tom informovat kontrolní orgán.
 7. Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena výboru buď schválí, nebo zvolí člena nového.
 8. Výbor se schází fyzicky nebo prostřednictvím informačních technologií podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.
 10. Jednání výboru se mají právo zúčastnit členové kontrolního orgánu, mohou na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem.
 11. Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou zúčastnit i členové spolku. Jednání výboru může být i uzavřené, rozhoduje o tom předseda výboru.
 12. Členové výboru jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí v zájmu spolku.
 13. Členové výboru odpovídají spolku za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru, odpovídají za ni spolku společně a nerozdílně.
 14. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami spolku a usneseními členské schůze.
 15. Navenek za spolek jedná předseda nebo jím pověřený člen výboru. K jednotlivým činnostem naplňujícím účel spolku (čl. III a čl. IV.) může dle odst.8. čl. VII výbor udělit plnou moc členu spolku, a to písemnou formou opatřenou podpisy předsedy výboru/zmocnitele, zmocněnce a jednoho člena výboru.
 16. Výboru dále náleží:
 17. a) svolávat členskou schůzi;
 18. b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření spolku;
 19. c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
 20. d) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;
 21. e) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;
 22. f) schvalovat interní organizační normy spolku;
 23. g) projednávat písemné podněty a stížnosti členů;
 24. h) rozhodovat o přestupcích členů spolku proti stanovám spolku.

 

 

Článek VIII.

 

Kontrolní orgán

 

 1. Kontrolním orgánem spolku je revizor, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost spolku. Revizor je volen členskou schůzí.
 2. Revizor nemůže být současně členem výboru spolku.
 3. Revizor se volí na období tří Revizor je volen na členské schůzi, která je považována za výroční členskou schůzi. Opětovná volba není vyloučena.
 4. Funkční období revizora neskončí dříve, než je zvolen revizor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat volbou nového revizora, nejpozději jeden měsíc před skončením funkčního období revizora stávajícího.
 5. Revizor odpovídá za svoji činnost členské schůzi.
 6. Revizor se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným výboru V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor spolku projednal nebo projednat mohl.
 7. O průběhu kontrol revizora se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.
 8. Revizor je oprávněn kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření spolku a stav majetku spolku.
 9. Revizor má právo být výborem informován o jeho záměru svolat členskou schůzi a být současně informován o jejím navrhovaném programu s tím, že výbor je povinen doplnit navrhovaný program jednání o body požadované.
 10. Revizor má nejen právo účastnit se jednání výboru, ale také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem.
 11. Revizor je při výkonu své funkce povinen jednat s náležitou péčí a v zájmu spolku.
 12. Revizor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami spolku a usneseními členské schůze.
 13. Do působnosti revizora patří:

a)- kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov spolku  a usnesení členské schůze;

b)- přezkoumávat zprávu o hospodaření spolku, zprávu o stavu majetku a zprávu o činnosti spolku;

c)- seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti –  předkládat členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy nejméně jednou ročně při výroční

schůzi.

 

Článek IX.

Majetek a hospodaření spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost vedlejší výdělečnou činností dle těchto stanov.
 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možno použít na úhradu nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
 4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

 

Článek X.

Zánik a likvidace spolku

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora.       Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku. Při zániku spolku    likvidátor vypořádá dluhy spolku. Likvidační zůstatek bude převeden se souhlasem zřizovatele    Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou nebo na jinou právnickou osobu neziskového          charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Článek XI.

 Závěrečná ustanovení

 

Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 15. března 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 16. března 2016.

Znění těchto stanov je účinné od 16. března 2016.

 

Předseda spolku:

Členové výboru: Dvořák Radek,  Harazin Luboš, Míšková Jaroslava